ROSSMANN

PRAVIDLA SOUTĚŽE
"Soutěž o lístky do kina v prodejnách Rossmann"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž o lístky do kina v prodejnách Rossmann" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 1. Na základě zakoupení libovolných produktů Colgate v celkové hodnotě alespoň ve výši 99,- Kč v rámci sítě prodejen společnosti Rossmann, spol.s r. o. (dále jen Rossmann) v České republice po Dobu trvání Soutěže a na základě co nejrychlejší registrace v rámci formuláře na Stránkách Soutěže  po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát Výhru (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor) a agenturu grey dot s.r.o., se sídlem Vilímkova 1243, Zbraslav, 156 00 Praha 5  IČ: 05003717 (dále jen Agentura).
 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 22. února 2018 do 28. února 2018, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako výhru celkem 100 setů vstupenek (1 set = 2 vstupenky) na film Věčně tvá nevěrná do sítě multikin CineStar (každý set samostatně dále jen Výhra).
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě prodejen společnosti Rossmann v České republice libovolné produkty Colgate v celkové hodnotě alespoň ve výši 99,- Kč a uschovají si pokladní doklad – účtenku; a (ii) zaregistrují se Soutěže prostřednictvím formuláře na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese: www.colgatepromo.cz  (dále jen Stránky Soutěže) co nejdříve od nákupu. Do vyplňovaného formuláře účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo, emailovou adresu a adresu bydliště pro účely kontaktu v případě výhry v Soutěži a zaslání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných produktů Colgate v celkové hodnotě alespoň ve výši 99,- Kč v rámci sítě prodejen společnosti Rossmann v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast). Jeden účastník tak může dle rychlosti své registrace vyhrát i více Výher.
 3. 4.3. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže vyhodnotí Organizátor veškeré registrace účastníků do Soutěže po Dobu trvání Soutěže. Prvních 100 nejrychleji registrovaných účastníků získá Výhru dle pořadí (času) své registrace. V případě totožného času registrace 2 a více účastníků si Organizátor vyhrazuje právo, položit účastníkům doplňující vědomostní kvíz, na základě kterého bude určen jeden vítězný účastník. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.4 těchto Pravidel.
 4. 4.4. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie dokladu o zakoupení libovolných produktů Colgate v celkové hodnotě alespoň ve výši 99,- Kč v rámci sítě prodejen společnosti Rossmann v České republice během Doby trvání Soutěže. Číslo dokladu se musí shodovat s číslem dokladu zadaným spolu s registrací na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru následujícímu účastníku v pořadí.
 5. 4.5. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora, Agentury a společnosti Rossmann a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1. Účastí na Soutěži (vyplněním a zasláním formuláře na Stránkách Soutěže) účastník uděluje dobrovolně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, IP adresa, e-mailová adresa, telefon a adresa bydliště a číslo účtenky nákupu výrobků Colgate a datum nákupu (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na Stránkách Soutěže pro účely oznámení Výhry. Účastníci dále souhlasí, aby Organizátor předal jejich Osobní údaje Administrátorovi, jakožto Organizátorem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže, a dále Agentuře za účelem zaslání Výhry účastníkovi. Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před předáním Výher účastníkům, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.
 2. 5.2. Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  a/ účelu zpracování Osobních údajů,
  d/ Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  c/ povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
  d/ příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
 3. 5.3. Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 4. 5.4. Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
 5. 5.5. Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 6. 5.6. Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. 6.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 6.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 6.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 6.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 6.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
 6. 6.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

Akce probíhá od 22. 2. do 28. 2. 2018.

© 2018 Colgate-Palmolive. Design a programování Grafické studio VLADO.